Devolucions

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

 

Dret de Desistiment.

El comprador disposarà d’un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a Cafe Francesco SL, dirigint-se al correu electrònic cafe@francesco.cafe

Segons el que s’estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

 

Devolucions

El client estarà obligat a posar-se en contacte Cafe Francesco SL, mitjançant correu electrònic a cafe@francesco.cafe per a informar del motiu de la devolució. Cafe Francesco SL, podrà acceptar o rebutjar el motiu de la devolució. En cas d’acceptació per part de Cafe Francesco SL, indicarem on enviar el producte. Les despeses de devolució són a càrrec del client. Un cop rebut el producte comprovat que es troba en perfecte estat, es reembossarà l’import corresponent.

Sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

 

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

Cafe Francesco SL podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució d’aquest, segons que condició es compleixi primer.

 

Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, es tindrà dret a la devolució del producte, informant a Cafe Francesco SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

Cafe Francesco SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d’acord amb les condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, ho pot fer a través del correu electrònic cafe@francesco.cafe.

 

Jurisdicció

Així mateix, Cafe Francesco SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Cafe Francesco SL té el seu domicili a Elx (País Valencià).

0
    La teva cistella està buida