POLÍTICA DE COMPRES

 

 

Informació prèvia al procés contractual

 

La present pàgina web www.francesco.cafe és propietat de Cafè Francesco SL amb CIF B01966944 i adreça fiscal al carrer Eugenio d’Ors 2, 2- 4, 03203, Elx (Baix Vinalopó).

 

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre Cafè Francesco SL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

Cafè Francesco SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, Cafè Francesco SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

 

L’objecte de la pàgina web és la venda de cafè en gra, molt, cialdes, càpsules, cafeteres, accessoris i complements del cafè, i altres productes relacionats.

 

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

 

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de compra. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de Cafè Francesco SL i la contractació per mitjà d’aquests.

 

Per a adquirir els nostres productes, podeu dirigir-vos a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

 

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb Cafè Francesco SL mitjançant el correu electrònic cafe@francesco.cafe.

 

El client, en rebre el producte en l’adreça de lliurament facilitat, rebrà una còpia de la comanda realitzada.

 

Oferta i vigència

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.

En compliment de la normativa vigent Cafè Francesco SL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, Cafè Francesco SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta forma, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

 

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les característiques essencials d’aquest, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia, no és vinculant. En les característiques és on se l’identifica.

 

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

 

Si fos aplicable qualsevol altre impost, o no en fós aplicable cap, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

 

Despeses de lliurament i transport

Cafè Francesco SL realitza enviaments a Espanya (excepte Canàries, Ceuta i Melilla), Portugal, França, Regne Unit, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Austria, Luxemburg, Eslovènia, Eslovàquia, Txèquia i Hungria. L’import de lliurament a Espanya (excepte Balears) és de 4,95€, impostos inclosos, per a Balears i Portugal és de 7,95€, i per a la resta de països, 19,95€, impostos inclosos.

Els enviaments són gratuïts per a comandes superiors a 20€ (Espanya excepte Balears), 25€ (Balears i Portugal) i 40€ a la resta de països europeus als quals fem enviaments.

 

Per a enviaments amb import inferior a 20€, l’usuari visualitzarà l’import exacte a abonar una vegada que hagi completat les dades d’enviament, sempre abans que faci efectiva la seva compra. En qualsevol moment podrà modificar el contingut de la comanda.

 

En el cas d’Espanya i Portugal, Cafè Francesco SL lliurarà la comanda en un termini aproximat de 24/72 Hores, a partir de l’endemà a la comanda, si aquest s’ha realitzat abans de les 15h. Per a comandes posteriors a les 15h, les comandes es prepararan l’endemà, sent el lliurament efectiu en 48 hores des d’acceptació del pagament.

En el cas de la resta de països euroepus, Cafè Francesco SL lliurarà la comanda en un termini aproximat de 5/7 Dies, a partir de l’endemà a la comanda, si aquest s’ha realitzat abans de les 15h. Per a comandes posteriors a les 15h, les comandes es prepararan l’endemà, sent el lliurament efectiu en 48 hores des d’acceptació del pagament.

Treballem amb diverses empreses de missatgeria.

 

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l’import de la seva comanda mitjançant Carta de dèbit o crèdit VISA, Mastercard o Maestro, a través de la plataforma de pagament Stripe io Paypal.

 

També oferim la possibilitat de fer el pagament per transferència bancària. La compra quedarà confirmada en arribar la transferència al nostre compte.

 

En pagar amb targeta VISA, MASTERCARD o MAESTRO, se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA, MASTERCARD o MAESTRO, oferint, d’aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

 

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i abonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

 

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de Cafè Francesco SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

 

La disponibilitat dels productes oferts per Cafè Francesco SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que Cafè Francesco SL actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, Cafè Francesco SL en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació el notificarà al client, per mitjà d’un correu electrònic o via telefònica. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. Cafè Francesco SL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per Cafè Francesco SL dins d’aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada.

 

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

Dret de Desistiment.

 

El comprador disposarà d’un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

 

L’exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a Cafè Francesco SL, dirigint-se al correu electrònic cafe@francesco.cafe

 

Segons el que s’estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

 

Devolucions

El client estarà obligat a posar-se en contacte Cafè Francesco SL, mitjançant correu electrònic a cafe@francesco.cafe per a informar del motiu de la devolució. Cafè Francesco SL, podrà acceptar o rebutjar el motiu de la devolució. En cas d’acceptació per part de Cafè Francesco SL, s’enviarà al client una etiqueta de Correus perquè pugui dipositar el paquet en la seva oficina de Correus més pròxima. Sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

 

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte que es descomptarà a l’import de la comanda. El cost de devolució serà de 4,95€ impostos inclosos.

 

En tot cas, els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per a evitar problemes en el transport, s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, chequearemos el seu estat. En el moment en què comprovem que tant el/els article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

 

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari. En cas de desistiment es descomptarà l’import de 4,95€ en concepte de despeses de devolució.

 

Cafè Francesco SL podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució d’aquest, segons que condició es compleixi primer.

 

Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, est tindrà dret a la devolució del producte, informant a Cafe Francesco SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

Cafè Francesco SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació,ho pot fer a través del correu electrònic cafe@francesco.cafe.

 

Jurisdicció

Així mateix, Cafè Francesco SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Cafè Francesco SL té el seu domicili a ELX, Espanya.

 

CLÀUSULA FACTURA ELECTRÒNICA

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de Cafè Francesco SL, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament mitjançant un escrit al email cafe@francesco.cafe

Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per tractar-los a fi de poder tramitar la seva facturació.

Així mateix, l’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de la factura electrònica enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic cafe@francesco.cafe.

0
    La teva cistella està buida